Yeti for Maya完全教程LoveVFX Tutorial // Yeti for Maya

Yeti for Maya完全教程LoveVFX Tutorial // Yeti for Maya

Hi everybody!
In this LoveVFX Tutorial I am showing
how to get started with Yeti for Maya.
Enjoy!
谷歌翻译:
大家好!
在我正在展示的LoveVFX教程中
如何开始使用Yeti for Maya。
请享用!